Bezwaar tegen gevolgde verkiezingsprocedure


Tijdens de gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Ruinen op woensdag 7 april 2021 is ds. M.J. Boersma bij acclamatie door de stemgerechtigde leden
gekozen om als predikant van onze gemeente te worden beroepen.

De kerkenraad heeft in haar vergadering op woensdag 7 april 2021 de keus van de gemeenteavond bekrachtigd en heeft besloten een beroep op ds. M.J. Boersma uit te brengen. Dit beroep kan worden geëffectueerd, wanneer er geen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure zijn ingebracht.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen binnen vijf dagen na deze bekendmaking door de stemgerechtigde leden schriftelijk en ondertekend worden ingebracht bij de kerkenraad.

Het adres van de kerkenraad is:
Scriba mw. C.J. Stekelenburg -Poot,
Kloosterstraat 4, Ruinen.