Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Vacant
Ondersteuning Pastoraat:
 Ds. G. Venhuizen, Nijensleek - 06-51370604
Inloopspreekuur: elke vrijdag van 13 tot 14 uur in de Bron
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pkn.ruinen           
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

Jaargang 37, nr. 2          12 februari 2020
Eerstvolgende nummer: 11 maart 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 28 februari 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Veertigdagentijd.
Op woensdag 26 februari –Aswoensdag- begint de veertigdagentijd. Ook bekend als de vastentijd. Gelovigen nemen veertig dagen de tijd om zich op Pasen voor te bereiden. De naam Aswoensdag is geboren uit de praktijk van de R.K. kerk. De katholieken zijn gewend om op deze dag naar de kerk te gaan. Ze krijgen dan een kruisje van as op hun voorhoofd gedrukt door de pastor.

Waarom een kruisje van as? Zoals veel zaken in de kerk heeft ook het kruisje van as een speciale betekenis. As doet minstens twee belangrijke dingen:

- schoonmaken (vroeger werd met as gewassen).
- De grond vruchtbaar maken (nieuw leven mogelijk maken).

In de Bijbel kunnen we lezen, dat mensen as op hun hoofd strooiden als ze iets verkeerds hadden gedaan en er spijt van kregen. Met het as op hun hoofd lieten ze zien: “Ik wil van die vervelende dingen af. Ik wil met een schone lei beginnen (schoon maken)”. Tegelijk vroegen ze ook om kracht om een nieuw leven te kunnen beginnen en om de verkeerde dingen niet meer te doen.
Dit had te maken met de andere belangrijke functie van as. Boeren brandden hun akker schoon, want de as van de oude stoppels op het land maakte de grond vruchtbaar voor een nieuwe oogst (nieuw leven).

Het kruisje van as, dat op Aswoensdag op het voorhoofd van gelovigen wordt gedrukt, betekent:
“Je bent maar een mens met je goede en je minder goede kanten. Let op! Je kunt altijd opnieuw beginnen. Daarmee begint een tijd van bezinning: Veertigdagentijd of vastentijd.

Was vastentijd vroeger vooral niet of minder eten en drinken. Tegenwoordig is het meer een tijd van bezinning. Er worden vastenacties gehouden, die mensen laten nadenken over onrechtvaardige verhoudingen in de wereld.
Belangrijke vragen in dit verband zijn:

- Waarom hebben wij zoveel en zijn er mensen, die bijna niks hebben?
- Welke gevolgen heeft onze consumptie voor het milieu?
- Hoe kunnen we werken aan een rechtvaardiger economie?

Deze vragen geven voldoende stof tot nadenken. Dit nadenken dient als een impuls tot handelen. Anders dan we gewend waren. Een steun voor anders handelen vormen de projecten in de ontwikkelingslanden, die met geld van de vastenactie kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen geknakte mensen weer opstaan.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende weken!

Zaterdag 21 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maand februari nog gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.

Zondag 16 februari – 10.00 uur- De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst

Zondag 23 februari – 10.00 uur uur - De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor.

Zondag 01 maart – 10.00 uur –Mariakerk
Ds.G. Solinger uit Koekangerveld gaat in de dienst voor.

Zondag 08 maart– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. D. Van Veen uit Assen gaat in de dienst voor.

Zondag 15 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Gemeente avond van 22 januari in de Bron.
Op 22 januari werd een gemeenteavond gehouden om leden en belangstellenden te informeren over diverse onderwerpen die op het ogenblik aan de orde zijn in onze gemeente. Bert van Zanten heette allen welkom en meldde dat Henk Kok en Henk Vrijhof zich hebben teruggetrokken uit de kerkenraad. Na de opening door ds. G. Venhuizen vertelde Anke van Vuren, voorzitter van de Commissie RIJKeR, over de visie en missie van deze samenwerking tussen de gemeenten Ruinerwold, IJhorst-de Wijk, Koekange en Ruinen. Daarna werd het beleidsplan 2020-2024 behandeld. Naar aanleiding van enkele opmerkingen wordt de tekst aangepast. Dit beleidsplan kunt u vinden op de website van de gemeente: www.pkn-ruinen.nl, onder het kopje “diversen”. U kunt hierop reageren tot 12 maart 2020. Vervolgens stelde Dick van der Ouw de beroepingscommissie voor en vertelde over de advertentie, die met de 2 andere gemeenten van RIJKeR, geplaatst wordt in Woord en Weg .
Tenslotte bracht Wim Laarman ons op de hoogte van het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf.

KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2020:
Begin februari houden wij de Aktie Kerkbalans 2020 en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse Gemeente Ruinen zult steunen. Het geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.

Verwarming Mariakerk:
Eind vorig jaar hebben wij de gasverwarming in de nok van de kerk vervangen en zijn er infrarood stralers geplaatst.
Wij zijn tot deze keus gekomen door bij verschillende leveranciers die hier ervaring mee hebben in gesprek te gaan. Deze leveranciers gaven de suggestie voor Infrarood verwarming en naar aanleiding hiervan zijn wij bij verschillende kerken gaan kijken hoe deze vorm van verwarming beviel. Unaniem waren ze tevreden. Het voordeel is dat ze direct verwarmen op de plaatsen waar de stralers hangen,dus op plek waar de mensen zitten. Het voordeel is tevens dat ze geen geluid maken. Dit was namelijk een groot nadeel bij de “oude” verwarming.
Helaas werkt de nieuwe verwarming nog niet. De reden is dat de elektriciteitskabel niet meer toereikend was en vervangen moest worden. dit is al aangevraagd in september 2019 maar helaas nog niet uitgevoerd. Om deze reden worden de zondagsdiensten dan ook tot maart in De Bron gehouden. Wij houden u op de hoogte.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 24 februari komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. We gaan met elkaar ‘aan de wandel’. Klaas Koopman en zijn echtgenote zijn langeafstandswandelaars en met hen mogen we genieten van hun indrukken van het bijzondere Twentepad. Ook als je geen lid bent van de Zusterkring ben je welkom om eens kennis met ons te maken.

Een nieuwe dominee?? Daar wordt aan gewerkt!!
Zoals u wellicht niet is ontgaan, is dominee Georg Naber beroepen bij een andere gemeente en daarmee ontstond in Ruinen een vacature. Om in die vacature te voorzien is er vanuit de Mariakerk een Beroepingscommissie (BC) samengesteld, die afgelopen november voor het eerst bij elkaar is geweest. Hieronder leest u een kort verslag van de stappen die deze commissie tot nu toe (eind januari 2020) heeft gezet.

De commissie bestaat uit: Ada Platen, Chris te Hennepe (secretaris), Dick van der Ouw (voorzitter), Errit Sietzema (2e voorzitter), Margriet Middelbrink en adviseur Gerard Venhuizen.
Deze leden zijn door de kerkenraad benaderd om in de BC zitting te nemen. De eerste opdracht is om in januari een vacaturetekst voor een nieuwe dominee in Ruinen klaar te hebben. Daartoe is het noodzakelijk om duidelijk te krijgen waar we nu als gemeente staan en waar we als gemeente naar toe willen. Omdat partnergemeenten Ruinerwold en IJhorst ook een vacature hebben, wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden in deze sollicitatieprocedure.

De vragen die centraal komen te staan tijdens de bijeenkomsten zijn:
-welke gemeente willen we zijn? (ideaal)
-wat is onze identiteit?
-hoe belangrijk vinden we kerkgang?
Tijdens een van die bijeenkomsten wordt geconstateerd dat ook een deel van de actievere leden bijna niet in de kerk komt. Wat gebeurt hier? Hoe kan dat? De startdienst van afgelopen september wordt genoemd als voorbeeld van een geslaagde kerkdienst. Mensen waren enthousiast, de dienst was door een grote groep voorbereid, dat zorgt voor saamhorigheid. We hebben veel verschillende onderdelen rond een thema gemaakt en de gemeente heeft daardoor actief meegedaan. Dat werd gewaardeerd, maar krijgt nog geen vervolg. Wat verlangen we dan op dat terrein van een nieuwe dominee? We zoeken dus een inspirator, een toeruster, die de gemeente kan aansturen.

Al pratend komen we toch weer terug op het belang van die actieve groep. De actieve groep als motorblok. En wie wordt dan de choke op ons motorblok?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze vacaturetekst zich onderscheidt van de andere? De mooie omgeving wordt genoemd, de Mariakerk, de al eerder genoemde actieve groep..... Dit leidt uiteindelijk tot de pakkende kop: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor. En dan in de advertentietekst verder die letter i uitwerken tot: inspirator, idealist, injector, illustrator, inventor, iedereen is welkom, enz. En misschien zelfs een afbeelding van een motor er bij afdrukken, zodat duidelijk wordt dat er hier in Ruinen iets in beweging gezet moet worden. De gezamenlijke vacaturetekst verschijnt medio januari in het blad Woord en Dienst. Hier komt dan in te staan dat je op de site van de Mariakerk meer info kunt vinden over onze vacature.

We vinden als BC dat er iedere zondag een dienst in de Mariakerk moet zijn. Omdat de nieuwe dominee hier in Ruinen maar een halve baan krijgt, zal dat waarschijnlijk betekenen dat we zelf (als kerkenraad, als gemeente, als.....) ervoor moeten zorgen dat we 1 of 2 van de diensten per maand zelf moeten leiden/organiseren. Hoe gaan we dat doen? Ook dat is belangrijk om met de nieuwe dominee af te stemmen.

Op woensdag 22 januari j.l. heeft de BC de gemeenteleden geïnformeerd over welke stappen er inmiddels zijn gezet en is de vacaturetekst getoond. Deze tekst kunt u zelf ook bekijken op de site van onze kerk: www.pkn-ruinen.nl
De sluitingstermijn om op de vacature te reageren is 29 februari a.s. Daarna gaat de BC verder met de gesprekken met sollicitanten. En hopelijk hebben we dan gauw weer een dominee voor onze kerk hier in Ruinen.

Ruinen, 27 januari 2020
Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

In memoriam Dirk Dekker
Op donderdag 2 januari is in zijn eigen vertrouwde omgeving Dirk Dekker rustig ingeslapen.
Dirk werd geboren in 1929 in Ruinen, Een tijd waarin het leven sober, eenvoudig en overzichtelijk was.
Zijn vader stierf toen hij vier was, zijn moeder moest toen de kost gaan verdienen. Daardoor was hij veel bij een zuster van zijn moeder: Annigje Meekhof en haar man Jan Coelingh, zijn tweede vader en moeder.
Na de mulo kwam hij te werken op de Zuivelfabriek, van kantoorbediende klom hij op naar boekhouder.
Hij trouwde met Jantien Wever. Zij kregen drie dochters en drie zonen.
Dirk voelde zich sterk verantwoordelijk voor het gezin. Hij volgde in de avonduren opleidingen en stelde hoge eisen aan zichzelf en ook wel aan zijn kinderen.
Vanaf 1971 tot en met augustus 1989 was hij werkzaam in de bejaardenzorg, waar hij opklom van administrateur tot directeur , eerst in het woon-zorgcentrum De Weijert in Dwingeloo en later in De Westerkim in Hoogeveen. Hij kon met enthousiasme vertellen over zijn werk en dat hij beide organisaties financieel gezond heeft gemaakt en gehouden.
Dirk was een man die goed kon luisteren en ook graag zijn adviezen gaf . Hij gaf graag leiding en hield ook graag de regie over zijn eigen leven. Het was voor hem zeer moeilijk dat hij in zijn laatste periode moest inleveren op zijn zelfstandigheid, zijn onafhankelijkheid. Zijn gezin had een heel centrale plaats in zijn leven.
Toen zijn vrouw overleed na een lang ziekbed ervoer Dirk die periode van zijn leven als een tijd van bewust in het leven staan. In die periode heeft hij ook de kracht van God ervaren om het verdriet te kunnen dragen.

Hij verzette veel werk voor de kerk en was tot op hoge leeftijd betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Hij kwam in het College van Notabelen, zij kozen de kerkvoogden. Later is hij zelf 25 jaar kerkvoogd geweest. Hij heeft ook als assistant-accountant gewerkt bij het Controle bureau van de hervormde kerk. Het kerk-zijn, kerkelijk gemeente-zijn was verweven met zijn leven.
Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf gekozen heeft:
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.

Hij ervoer God als Geest en dat misschien ….na de dood zijn geest zou blijven, opgenomen in de geest van God. Maar, zo zei hij, ik weet het niet, het blijft een geheim…  Op 8 januari hebben we Dirk herdacht en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Met een hartverwarmende groet, Anneke Vermaas

Spreuk van de maand
Kleinigheden kunnen een groot effect hebben. Wanneer je op straat tegen iemand glimlacht, dan wordt die glimlach doorgegeven en kan het de dag veranderen van meerdere mensen.
(Juliana Margulis)

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 1          15 januari 2020
Eerstvolgende nummer: 18 februari 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 31 januari 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden"
(Mattheüs 6: 33 Nieuwe Bijbel Vertaling)

Het geciteerde Bijbelgedeelte is een gedeelte van een verhaal. Een spiegelverhaal, dat Jezus zijn hoorders voorhoudt! Hij ziet mensen werken en zich aftobben. Zij worden helemaal in beslag genomen door de zorgen om voedsel, kleren, consumptiegoederen etc. Hun gedachten worden bepaald door zorgen om het dagelijks bestaan.

Genoemde zorgen maken het bestaan niet vrolijker! Mensen worden immers bepaald bij zaken, die ze niet hebben en toch willen hebben. Feitelijk hebben zij geen oog voor wat zij hebben, maar oog voor wat zij niet hebben! Dus gefixeerd op: "Ik heb tekort aan ..."

Fixeren op datgene wat je niet hebt, maakt niet creatief. Fixeren op "ik heb tekort aan" blijkt een doodlopende weg.
De oproep van dit Bijbelgedeelte is: "Bekijk eens wat je hebt gekregen en ga daar creatief mee om".

Natuurlijk wil Jezus niet vertellen, dat mensen niet voor hun brood hoeven te werken of hun bedrijf niet goed moeten managen. Daar gaat het Hem niet om. Hij ziet, dat mensen helemaal in beslag genomen worden door de dagelijks beslommeringen. Die komen elke dag als gast aan tafel en zetten de toon voor het gesprek aan de keukentafel.

Zulke gasten moeten niet lang gesprekspartners blijven. Zij genereren namelijk geen energie, maar vreten energie. In alle sectoren van de maatschappij blazen deze energievreters hun partij mee.

In het Bijbelgedeelte richt Jezus de aandacht op andere zaken. Zaken, die de geest krachten kunnen geven om te kunnen leven. Zaken, die de kern van het leven raken. Wie daar energie in steekt zal een ander - misschien wel beter- levensstijl kunnen ontwikkelen.

Hoe moet dit vorm krijgen? Bijvoorbeeld door: 'Niet meer stil staan bij je tekorten, maar zoeken naar de gerechtigheid van Gods koninkrijk'. Eigenlijk een zoeken naar Gods wil en die in praktijk brengen.
Wie Gods wil begrijpt en doet, zal anders tegen het leven aankijken. Zal ook ander gespreksstof krijgen met partner, collega of buurman.

Deze gesprekken geven voeding. Dus energie! Dit geeft weer moed om creatief met de gegeven mogelijkheden om te kunnen gaan.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Maandag 25 januari - 18.30 uur - 't Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van 't Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maanden januari en februari gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.

Zondag 19 januari - 10.00 uur- De Bron
Ds. G. Douma uit Beilen gaat voor in de dienst

Zondag 26 januari - 10.00 uur uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen.uit Nijensleek gaat voor.

Zondag 02 februari - 10.00 uur -De Bron
Ds.H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.

Zondag 09 februari- 10.00 uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 16 februari - 10.00 uur - De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat in deze dienst voor.

Zondag 23 februari - 10.00 uur- De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor

Gemeente avond op 22 januari in de Bron.
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
De kerkenraad houdt op 22 januari een gemeente avond om de leden te informeren over de verschillende zaken die in onze gemeente spelen. Zoals: de commissie RIJKeR, het beleidsplan 2020-2024, de beroepingscommissie en het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf en de gebouwen. Nu onze gemeente vacant is, is er een beroepingscommissie ingesteld om een nieuwe predikant voor onze gemeente te zoeken. Deze zal voor 0,5 ft. aan onze gemeente verbonden worden. Het beleidsplan treft u aan op de website van onze gemeente: www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS
Uw nalatenschap geeft toekomst aan de Mariakerk
Als u de Mariakerk ook na uw overlijden een toekomst toewenst, kunt u PKN-Ruinen erfgenaam maken van (een deel van) uw nalatenschap. U moet dit wel in uw testament vermelden. U kunt op verschillende manieren PKN Ruinen erfgenaam maken. Het kan met een legaat, maar het kan ook op andere manieren. Uw wens staat centraal. Als u daarover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw notaris. Ook kunt u met het College Kerkrentmeesters hierover contact opnemen op telefoonnummer 06-53180179.
PKN Ruinen is een ANBI instelling en betaalt over nalatenschappen en giften daardoor geen belasting, het volledige bedrag komt dus ten goede aan de doelstelling. Ook kunt u aangeven waarvoor uw nalatenschap aangewend dient te worden, voor onze monumentale kerkgebouw of voor een andere doelstelling.

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 27 januari komen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar. Wil je een verhaal of een gedicht voorlezen? Breng het mee! Er is tijd voor spelletjes bingo met leuke prijsjes. We toasten op 2020 en maken er een gezellige middag van. Plaats: De Bron. Aanvang: 14.00 uur.

ALPHA Uitnodiging......
Op dinsdagavond 28 januari a.s. hopen we van start te gaan met onze 41e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omgeving !!!
Alpha is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2020 nog te zeggen heeft.
Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch....
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig!
U/jij bent hartelijk welkom!!!

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ( 06-51600684 (appen kan ook)
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Spreuk van de maand:
Ik wens je groot geluk in kleine dingen
(Bond Zonder Naam)

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 12        18 december 2019
Eerstvolgende nummer: 15 januari 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 03 januari 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
De overgang van oud naar nieuw
‘Wat nemen we mee?’
Wanneer u of jij deze woorden leest, is het jaar 2019 bijna voorbij. Het jaar 2020 komt in zicht.Een nieuwe periode. Eigenlijk is elke dag een nieuwe periode. In deze nieuwe periode treedt een mens binnen. Deze mens is niet nieuw. Hij of zij neemt alles van de vorige periode mee. Dit kan heel belastend zijn. Hoe kan een mens zich bevrijden van de last van vroegere tijden? Een mogelijk antwoord kan het volgend verhaal zijn, dat een goede vriend mij gaf. Dit verhaal draagt de titel “Zand en steen”.

Dit verhaal vertelt over twee vrienden, die door de woestijn liepen. Op een moment, tijdens de reis, kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene, die geslagen werd, was gekwetst. Zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:

“Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht”
Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene, die was geslagen, raakte vast in de modder en dreigde te verdrinken. Zij vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:

“Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven”
De vriend, die had geslagen en zijn beste vriend had gered, vroeg hem:

“Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen. Waarom? De andere vriend antwoordde:
“Als iemand ons pijn doet, moeten we het in het zand opschrijven, waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen”.

Ik vind dit een prachtig spiegelverhaal, dat mensen van veel ballast kan bevrijden. Kort samengevat ziet het ‘zakspiegeltje’ er als volgt uit:
“Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren”
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

Bij de diensten
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Maandag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Kerstviering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in de dienst voor.

Dinsdag 24 december – 19.30 uur Kerstavonddienst in d’Olde Karke in Echten.
Dhr A. Metselaar gaat in de dienst voor.
Muzikale begeleiding van Klaas Waninge, Gert van de Vinne en Tineke Stekelenburg

De nacht voorafgaande aan de kerstdagen. Een bijzondere nacht. Rond 00.00 uur zou het water in de putten in wijn veranderen. Dieren zouden fluisteren met elkaar, en wie dat dan stiekem afluistert, tja, daar komt het niet goed mee, vandaar dat je ook zo weinig getuigen vindt. Het is ook wel een heel bijzonder verhaal wat wordt verteld, in die kerstnacht, als het om Jezus gaat. Een gewoon bouwvakkersgezin, zou je nu kunnen zeggen, SpiekerJozef mit Marrije, zou je in Drenthe zeggen, en die krijgen een kind. Wat voor kind? Een bijzonder kind! Wat zingen de Engelen ervan? En het werd niet geboren in een kraamkliniek - nu in Hoogeveen gesloten en toen nog niet bekend - en ook niet in de herberg, waar genoeg ervaren vrouwen aanwezig waren om de moeder te ondersteunen. Het werd geboren in een stal. Wat vertelt ons die plek? U bent van harte welkom om deze kerstnachtdienst mee te maken. Lid van een kerk is niet nodig. We zingen vertrouwde liederen, die ons vroeger al blij maakten, en voegen er een paar minder bekende aan toe. Die zal Klaas Waninge ons leren met zijn Steierische Harmonica. Gert van der Vinne en Tineke Stekelenburg begeleiden op keybord-orgel en dwarsfluit. Voorganger is pastor en trommelslager Albert Metselaar. Gewoon even langskomen.
Albert Metselaar

Zondag 22 december – 10.00 uur- Mariakerk Vierde Advent
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Dinsdag 24 december- 22.30 uur –Kerstnachtdienst- Mariakerk
Ds. G.J.V. Solinger uit Koekangerveld gaat voor.
Kerstnacht: Tussen sentimenten en denken.
Als oude dominee weet ik dat kerstnacht een speciaal publiek trekt. Mensen op zoek naar een oud gevoel. Dat gevoel zal ruimte krijgen omdat wij de oude vertrouwde kerstliederen gaan zingen. Komt allen tezamen, Stille Nacht en Ere zij God. Bovendien is er tijd voor een optreden van het Blokfluit trio Bloknoot. Zij spelen oude Engelse en Nederlandse kerstliederen bijv. Christmas brings joy en Midden in de winternacht. In de prediking wil ik spreken n.a.v. een beeld van August Rodin met de titel " De Denker ". Er valt n.l. ook heel wat na te denken over Kerstmis, want als wij zingen.. Stille nacht ,heilige nacht ,wat bedoelen wij dan met heilig. Ik hoop dat u zult komen!
ds G.J.V.Solinger

Zondag 25 december – 10.00 uur –Eerste Kerstdag
Ds.J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor. Het kerkkoor verleent zijn medewerking.

Zondag 29 december– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.

Zondag 05 januari – 10.00 uur – De Bron
Nieuwjaarsbijeenkomst.
De kerkenraad zal de dienst verzorgen, Na afloop van de dienst kunnen we de nieuwjaarswensen uitwisselen onder het genot van koffie of thee met nieuwjaarsrolletjes.

Zondag 12 januari – 10.00 uur- Mariakerk
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat voor in deze dienst.

Zondag 19 januari- 10.00 uur – Mariakerk
In deze dienst gaat ds. G. Douma uit Beilen voor.

KERKRENTMEESTERS
Wij willen in de toekomst bij enkele diensten in de kerk gebruik maken van de beamer. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die ons wil helpen dit technisch uit te voeren en de computer wil bedienen om dit op de beamer te presenteren. Alles is aanwezig echter de kerkenraad beschikt niet over voldoende kwaliteiten om dit te doen.
Wij zoeken ook nog een vrijwillige koster die een keer in de maand kan helpen bij de zondagse kerkdiensten. Lijkt het u leuk ons hierbij te helpen wilt u dan contact opnemen met Henk Kok tel. nr. 06-22411862

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 januari a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING
Maandag 16 december is de Kerstviering
Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!
In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2020 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.
Meedoen? Heel graag!
Vorig jaar was deze actie In Ruinen een groot succes. Daarom doen we dit jaar ook weer mee. We hopen dat u uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt en deze wilt schenken aan de voedselbanken! De punten kunnen, voor of na de kerkdiensten op zondag, worden ingeleverd in de Mariakerk. Er staat een doos links op de tafel als u de kerk binnenkomt.
U kunt ook uw punten in de bus doen bij Margriet Middelbrink, Kerkdijk 1c in Ansen of bij Henk Vrijhof, Westerstraat 20 in Ruinen.
Het maakt het tellen voor ons een stuk gemakkelijker als u de punten gesorteerd inlevert, dus alle 4-waardepunten bij elkaar, elke 10-waardepunten bij elkaar enzovoorts. Waarom koffie?
Koffie is een schaars product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Kennismaken met TVG. In Assen kan dat!
De cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden (afgekort TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor belangstellenden. Een informatieve, driejarige cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alledag. Vanaf september tot en met april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 – 12.15 u. cursus behalve in de schoolvakanties.
Elk jaar bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe Testament/ Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/Zingevingsvragen (Ethiek) en de Praktijkvakken zoals Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat. De toegevoegde vakken voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek/Kerk en kunst/Jodendom/Niet-christelijke religies/Filosofie/Christelijke spiritualiteit/ Medische ethiek rondom ‘Voltooid leven’/Kerkelijk actueel/Godsdienstsocio-logie en Contextueel pastoraat.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze Nieuwjaarslezing voor zowel cursisten, geïnteresseerden, oud-cursisten als voor onze docenten. Prof.Dr.Marjo Buitelaar van de RUG zal ons toespreken over haar onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te doen? Is dit een spirituele tocht in je zelf als een soort van pelgrimage? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en toch ook wel gevaarlijke onderneming? Hoe raakt het ons als christenen anno 2020?
Waar?             Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijd?               Inloop vanaf 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Meer info?    Familie Levenga, tel. 06-1410 1512, tvgassen@gmail.com
Website?      Zie onder http://www.tvgassen.nl/
Welkom?      Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Gasten zijn van harte welkom en koffie/thee met lekkers staat klaar!

Spreuk van de maand
Je wordt niet sterk door nooit te vallen. De kracht waarmee je opstaat telt. Vanaf de grond ontstaat de held.
~Nelson Mandela~

Redactie Om de Ruiner Toren