Kerkrentmeesters

Jaarrekennig 2016 -
begroting 2017
begroting 2016 werkelijk 2016 begroting 2017  
Inkomsten      
contributie 6.750 7.015 6.950 9.250
rentemeerrekening rente 150 170 150 150
contributie vorig boekjaar 170 670 115 115
scholing 2016-2017 35.394 32.394 3.000  
sponsoring scholing 2016-2017 3.200 2.800 400  
Reservering        
res. (sponsor)geld scholing 5.700 5.700 20.596  
  51.364 48.749 31.211 9.515
Uitgaven        
website (hosting + updates) 350 17 350 350
onderhoud website 350 309 350 350
Congressen/scholing        
EDTNA/ISPD/ISRNM 2.100 1.325 2.100 2.100
onkosten scholing 2016-2017 35.685 12.575 25.000  
Werkgroepen        
kwaliteit 500 180 250 550
scholing 1.250 1.545 750 1.250
website 250 105 200 500
richtlijnen 500 425 500 800
voorlichting 450 120 400 700
onderzoek     500 800
kascommisie 50 20 50 150
projecten en netwerken 250 355 400 700
Bestuur        
bestuursvergaderingen 1.000 510 750 1.200
NND/ALV 200 0 200 200
kantoorzaken 50 25 50 50
afscheid/jubilea/presentjes 250 65 250 250
huur vergaderruimte 250 235 250 250
overschrijvingen ING 150 150 150 150
Diversen        
regiomiddag 0 0 1.500 1.500
onvorziene uitgaven 250 0 250 250
facturen vorig boekjaar 500 400 45 45
sponsoring incidenteel 300 300 0 0
Abonnementen        
ISRNM lidmaatschap/JRN 150 165 175 175
  44.835 18.826 34.470 12.320

KRM

Wat doen de kerkrentmeesters?

Het College van Kerkrentmeesters regelt de zaken van geld en bezit voor de kerkelijke gemeente (beheren).
Beheer betekent dat personeel, geld, gebouwen en bezittingen zo goed mogelijk worden ingezet ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel uitvoerend werk vindt plaats door de inzet van gespecialiseerde vrijwilligers of beroeps krachten.

De Kerkrentmeesters dragen zorg voor:
*Het werven van geld;
*Opstellen van een begroting waaruit blijkt hoe het geld wordt       uitgegeven;
*Zorgdragen voor de administratie van inkomsten en uitgaven;
*Opstellen van een jaarrekening waarin verantwoording wordt afgelegd van de inkomsten en uitgaven;
*Het uitvoeren van een personeelsbeleid;
*Onderhoud van de gebouwen en goederen;
*Registratie van leden, doop, huwelijken (kerkelijk bureau).*
begroting zonder inkomsten en uitgaven van/voor scholing
*  begroting bij voorstel van bestuur voor verhoging vacantiegeld en lidmaatschap

     31.12-2015    31-12-2016 
  Saldo zakelijke girorekening   €    3.683,49    € 26.902,16
  saldo rentemeerrekening   €  32.277,66    € 32.448,66  
    ----------------    ---------------
  totaal eindsaldo      € 35.961,15    € 59.351,62
    =========    =========
     
 schaduwboekhouding ISPD   €  4.728,67    €  1.423,67
 schaduwboekhouding Maria ter Welle   €     611,71    €     271,71