Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat ’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204

Kosteres: mevr. H. Brasjen, Torenakker 25 tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn Ds. G. Naber tel. 0522-471543 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

Om de Ruiner Toren
Jaargang 34, nr. 3             8 maart 2017
Eerstvolgende nummer: 5 april 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 maart 2017  via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Een week geleden begon in kerkelijk Nederland de 40-dagentijd voor Pasen, ook wel lijdenstijd voor Pasen of vastentijd genoemd. In de diensten proberen wij stil te staan bij het lijden en sterven in onze wereld, door stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus tweeduizend jaar geleden. Zijn arrestatie en dood aan het kruis was toen iets wrangs dat hem is overkomen en aangedaan, zonder dat hij het zelf wilde. Hij werd er gewoon slachtoffer van. Maar het bijzondere bij Christus is, dat toen het hem eenmaal dreigde te overkomen, hij er op een bepaald moment ook zelf bewust voor koos.

Op een bepaald moment ging hij die weg ook zelf, doelbewust, en maakte hij er zijn eigen weg van. Hij wilde zo uitdrukking geven aan de grote liefde en passie, die hij voor alle mensen koesterde. Door de moeilijke weg te accepteren en bewust op zich te nemen, die zij hem oplegden, maakte hij er zijn eigen weg van, als onderdeel van zijn Weg-van-de-Liefde, die hij in zijn leven consequent aan het gaan was. Hij wilde daarmee tegen zijn tegenstanders zeggen: “Jullie doen mij dit nu wel aan! Al de pijn, dit lijden, en de dood. En je verwacht vast, dat ik je nu ga haten, jou walgelijk vind en dat ik me zo veel mogelijk van je ga distantiëren. -

Maar dat ga ik niet doen! Ik neem je zoals je bent! En accepteer dat wat jij mij aandoet! Ik accepteer de pijn en het lijden dat jij mij en anderen aandoet. Ik ga dit niet uit de weg. Ik vlucht er niet voor weg. Maar ik neem dit bewust op mij om het te ondergaan, en tegelijkertijd van jou te blijven houden. Ik weiger…”, zegt Jezus als het ware, “Ik weiger voortaan níet meer van je te houden. Wat jou als persoon lastig maakt, neem ik gewoon op me, neem ik over – om het vervolgens gewoon weg te doen. Ik neem het op me en draag het weg. En bedek het zo, met de mantel der liefde. Alsof er niets is gebeurd. - Zó groot is mijn liefde voor jou.”

Je komt deze houding van Jezus wel meer in het leven tegen. Mensen die zo van andere mensen houden, dat ze bereid zijn een groot kruis te dragen dat daar mee verbonden is. Omdat dat er gewoon bij hoort als je met de ander verbonden wilt blijven en wilt blijven omgaan! Hoeveel mantelzorgers dragen wel niet trouw de last van de zorg voor hun naasten als een kruis op hun eigen schouders. Hoeveel getrouwde partners houden wel niet jaar in, jaar uit de nukken van de ander uit. Hoeveel werknemers en scholieren dulden wel niet het dagelijkse getreiter van hun bazen en medescholieren en blijven het maar ondergaan, zonder er iets van te zeggen. Omdat ze van hun werk houden en graag hun baan willen houden.

Iets van deze houding, die je het best kunt beschrijven met het woord “Passie”… Iets van deze Passie heeft Jezus Christus tweeduizend jaar geleden ook willen laten zien, aan de mensen toen. Maar vanuit dit soort Passie, zegt de christelijke traditie, is hij ook “voor ons” vandaag en voor onze nukken gestorven! Ook wij zijn Hem nog even lief!

Nu ik dit schrijf, besef ik dat dit woorden zijn die iemand die nog nooit iets van Passie in zich heeft gehad, waarschijnlijk nooit zal begrijpen. Alleen degenen die zelf al eens iets van echte Passie hebben ondergaan of geleefd (de verbinding van “liefde” met het“lijden”!), zullen hier iets van begrijpen. Dat de een bereid is, te lijden en te sterven voor een ander. Ze hebben er behoefte aan, dit gebeuren levend te houden, en elk jaar weer opnieuw te herdenken en te beleven.

Vandaar dat alle kerken in de wereld ook dit jaar in deze 40-dagentijd voor Pasen een vasten-en-lijdensperiode“houden” en ritueel-liturgisch stilstaan bij het lijden en sterven voor elkaar, zoals Christus toen deed, en velen met hem. Je wordt er als mens stil van, als je dit gedenkt. En ootmoedig, nederig en dankbaar: want bedenk eens, wie offerde zich niet allemaal voor jou op?! Nou, dan! En soms neem je je voor, ook zelf weer eens iets meer te gaan leven vanuit dat wat Christus toen dreef: echte passie! Gepassioneerd liefdevol leven voor een ander die je ook lief is, of niet.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Sinds een jaar of wat drink ik naast koffie ook heel graag eens een kopje thee. Er is één theemerk die al enige tijd op de papieren lipjes die aan de theezakjes vastzitten, van die vragen stelt waar je het met elkaar over kunt hebben. Wat een leuke vragen zijn dat zeg. Bijvoorbeeld: “zou je liever voor een dag koning zijn of voor een dag weer kind?”; “wie neem je mee naar een onbewoond eiland?”; “in welke eeuw had je graag willen leven?”; “welk geheim weet bijna niemand van jou?”; “op welke onbeantwoorde vraag wil je graag antwoord”? Stuk voor stuk boeiende vragen. Ik merk dat ik flink aan het mijmeren sla bij de vragen en dat ik achteraf… veel meer thee heb gedronken dan ik eerst van plan was, dat hebben ze dus goed bekeken, haha.

Bij de diensten
Enige mate van soberheid kenmerkt de diensten en vieringen van deze maand. Wij bevinden ons in de “lijdenstijd” voor Pasen. In diensten zingen wij na het “Heer, ontferm u over ons” in het gebed geen Glorialied meer. De liturgische kleur “wit” (de kleur van het reine en lichte) en “groen” (de kleur van de hoop) wordt ingeruild voor de kleur “paars” (de kleur van bloed, zweet en tranen). En in de korte extra avondgebedsviering op de dinsdagavond domineert de Stilte! Zo brengen wij ons het lijden en sterven van Christus en het lijden en sterven van onze wereld te binnen - en trekken ons er iets van aan!
Kom ook naar de S t i l t e v i e r i n g, een klein halfuur elke dinsdagavond om 19.15 uur, in de Mariakerk

Hier een overzicht van alle kerkdiensten en vieringen deze maand:

Zondag 12 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 2e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Onze dorpsgenoot ds. Ben Hagen gaat in de dienst voor.

Dinsdag 16 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Stilteviering van een klein half uur in de Mariakerk met als aandachtspunt de 40-dagentijd voor Pasen. Met vijf minuten stilte om tot jezelf of bij anderen (God en mensen) uit te komen. Welkom!

Zaterdag 18 maart – 18.30 uur – t’ Neie Punt
De vertrouwde maandelijkse viering voor iedereen en met name voor de ouderen.

Zondag 19 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 3e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Er gaat een gastvoorganger in de dienst voor, omdat ds. Naber met een groep gemeenteleden een bezoek brengt aan de partnergemeente te Hiddensee.

Dinsdag 21 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering

Zondag 26maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 4e zondag in de 40-dagen-tijd voor Pasen. We lezen Johannes 6: 1-15, over Jezus die vijfduizend man te eten geeft. Als wij mensen met elkaar het ‘levensbrood’ durven delen, gebeurt er wat!

Dinsdag 28 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering

Zondag 2april – 10.00 uur – Mariakerk
De 5e zondag in de 40-dagen-tijd. We lezen Johannes 8: 46-59, een klein gedeelte uit een pittig twistgesprek tussen Jezus en joden in de tempel van Jeruzalem!

Dinsdag 4 april – 19.15 uur – Mariakerk – Stilteviering

Zondag 9 april – 10.00 uur - Mariakerk
De 6e zondag in de 40-dagen-tijd. Dorpsgenote ds. Sienny Wiersma-Smelt gaat in de dienst voor. Met deze zondagochtenddienst begint de Stille Week voor Pasen, een week met op de dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond extra vieringen: raadpleeg hier voor onze website en de volgende uitgave van dit kerkblad.

Dinsdag 11 april – 19.15 uur – Mariakerk – Stilteviering

Woensdag 12 april – 18.30 uur – ’t Neie Punt - Avondmaalsdienst
De jaarlijkse Avondmaalviering in ’t Neie Punt, een dag voordat het Avondmaal ook in de Mariakerk wordt gevierd, op Witte Donderdagavond 13 april om 19.30 uur. Welkom!

OVERLEDEN
In Memoriam:  Johanna Draijer-Kuijer   * 31 augustus 1914 + 11 februari 2017
Op zaterdag 11 februari overleed Johanna Draijer-Kuijer, op de gezegende leeftijd van honderdentwee jaar. Anna Kuijer werd in 1914 in Ambt Ommen geboren, als oudste in een gezin met zes kinderen. De eerste helft van haar leven ging zij ongetrouwd door het leven. “Het is er gewoon nooit van gekomen”, zei ze, als je haar hiernaar vroeg. Ze voerde een actief leven, voelde zich thuis verbonden met haar ouders, en nam ook graag deel aan het verenigingsleven. Op achtenveertig-jarige leeftijd, in 1963, sloeg de vonk alsnog over en trouwde ze met Jacob Draijer. Ze hadden het fijn samen. Bijna vijfenveertig jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest.
Anna Draijer was een opgewekte, blijmoedige vrouw die ook van de kleine dingen des leven kon genieten. Ze hield veel van bloemen en van de natuur, en van de toewijding die je als mensen voor elkaar kunt hebben. Tot aan het einde van haar leven bleef ze belangstelling houden voor iedereen en genoot ze zeer van de bezoeken die ze kreeg.
Een groot deel van haar leven heeft Anna Draijer gewoond in Dedemsvaart (nog met haar ouders) en in Rheezerveen en Ommen (samen met haar man). Drie jaar geleden kwam ze in woonzorglocatie “De Berkenhof” in Ansen te wonen. Zij kon er goed wennen, was erg dankbaar voor de hartverwarmende hulp die ze er ontving van het personeel en de vrijwilligers, en voor de steun die zij ook al eerder, in al de jaren had mogen ervaren van haar familie, de neven en nichten. Op zaterdag 11 februari j.l. overleed ze. Enkele dagen later, op donderdag 16 februari, hielden wij in het Hervormd Centrum in Ommen een Dankdienst voor haar leven en vertrouwden wij haar bestaan en sterven toe aan haar Schepper, met woorden van Psalm 23: “De Heer is mijn Herder,” en Psalm 121: ”De Here zal je uitgaan en je ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Op 12 februari 2017 is overleden Harmina Strijker-Bork, sinds 16 september 1986 weduwe van Roelof Strijker. Zij werd geboren in Pesse en woonde aan de Mr.Harm Smeengestraat, de Schapenstreek, de Esweg en ’t Neie Punt waar ze op 89 jarige leeftijd is overleden.
We wensen de familie kracht en sterkte toe voor de tijd die komt.

Deel je leven-Gesprekken
DeelJeLeven
Hartelijk welkom bij al weer de laatste gespreksontmoeting van dit seizoen. Op een collegetour-achtige manier worden Hennie Kuijer en Jans Prikken over hun leven en visie geïnterviewd, . Het Deel-je-levengesprek begint om 16.30 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Vanaf 16.15 staat de koffie klaar!

Open Gespreksavond: Dienst doen in Irak
Op dit moment doen militairen uit Nederland dienst in Irak. In de buurt van Mosul ondersteunen ze Iraakse en Koerdische gevechtstroepen die het opnemen tegen IS(IS), met training en advies. Onze dorpsgenoot Wiebe Arts, humanistisch geestelijk verzorger onder militairen, is net terug van een maandenlang verblijf in Irak.  
Op maandagavond  13 maart  
10 april  is hij te gast bij onze Gespreksgroep die elke tweede maandag van de maand bij elkaar komt in De Bron, Kloosterstraat 4. De avond begint om 20.00 uur en staat open voor iedereen. Wiebe Arts zal iets vertellen over zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger, maar ook uitleggen hoe de situatie daar in Irak op dit moment is en welke rol religies bij alles spelen. Hartelijk welkom! De avond is gratis, voor de koffie wordt een vergoeding gevraagd!


KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2017.
Inmiddels is bij iedereen de Kerkbalans 2017 weer opgehaald en zijn wij druk bezig alles in de computer in te voeren. Wij hopen in de volgende uitgave u de voorlopige toezeggingen te kunnen melden.
Wij willen alle personen die zich hebben ingezet om alles te realiseren hierbij bedanken.
Oprichting sympathisanten Mariakerk.
Onlangs zijn wij met een kleine groep bij elkaar geweest om te brainstormen, hoe we dit moeten oppakken. Wij gaan met diverse stichtingen in gesprek om ons te laten informeren hoe zei de oprichting hebben opgezet en waar wij aan moeten denken. Wij houden u op de hoogte wat betreft de vorderingen.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 27 maart komt Jouck Annema vertellen over de belevenissen met haar ‘bed-en-breakfast gasten’. Aanvang 14.00 uur. Wil je info over de Zusterkring? Bel 473180.
Donderdag 20 april Provinciale Ledendag in Westerbork.

TEN SLOTTE
“Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in de wereld kan hebben.”
Joseph Addison

Redactie Om de Ruiner Toren

Dutch Afrikaans Arabic English German Turkish